Tävlingsregler

Archipelagia Golf Club – ArGC / Pargas
Allmänna tävlingsregler 2023, översättning

I klubbens tävlingar används allmänna golfregler, banans lokala regler samt allmänna tävlingsregler och direktiv. Vid enskilda tävlingar kan dessutom anges specifika regler och direktiv. Tävlingsledaren bestämmer huvudsakligen om allt som berör tävlingen.

Anmälningar och avbokningar:
Anmälningar till lördagens tävlingar bör göras senast onsdag kl. 12.00.Till andra tävlingar två (2) dagar innan, senast kl.12.00. Medlemmar anmäler sig via internet (NexGolf.fi/argc) eller genom att skicka e-post caddiemaster@argc.fieller genom att ringa till caddiemastern tel. nr. 050 45 25 300. Gästspelare anmäler sig via e-post caddiemaster@argc.fieller per telefon 050 45 25 300. Spelaren är personligen ansvarig för sin anmälan. Anmälningar börjar tas emot två (2) veckor innan tävlingsdagen.

Avbokningar bör göras innan anmälningstiden går ut, på samma sätt som spelare anmält sig. Till förfogande finns telefon nr. 050 45 25 300 och e-post caddiemaster@argc.fi. I nödfall kan spelare avboka genom att direkt ringa tävlingsledaren.
Rätt att delta i tävlingar:

Klubbens egna medlemmar har rätt att delta i tävlingar.

I klubbmästerskapen får endast de medlemmar vars hemmaklubb är ArGC delta, även proffsspelare. Klubbens pro har rätt att delta i tävlingar som klubben ordnar. Även pro (lärare eller spelare) kan delta i mästerskapsspel.

Utomstående spelares rätt att delta i tävlingar:
Gästspelare kan delta i klubbens öppna tävlingar, dessa är märkta i tävlingskalendern. I en begränsad öppen tävling kan gästspelare endast delta i t.ex. en partävling tillsammans eller i samma lag som en medlem. Gästspelare kan också delta som inbjudna i klubbens inbjudningstävlingar. Genom en enskild överenskommelse kan en ”utomstående” medlem med spelrätt få delta i tävlingar avsedda för klubbmedlemmar. Öppna tävlingar är öppna även för professionella spelare.

Efteranmälningar:
Om tävlingsdirektiven tillåter godkänns efteranmälningar. Efteranmälda kan enligt tävlingsledarens beslut tävla istället för de som inhiberat sitt deltagande eller om deltagargränsen inte uppnåtts. Spelare tas då med i tävlingen i anmälningsordning. Tävlingsavgiften är +5€ för spelare som anmäler sig senare. Dessa spelare placeras i stället för en som avbokat sin start, eller om inte möjligt, i sista gruppen/ de sista grupperna.

Förseningar och frånvaro från tävlingar:
Om en tävlande blir försenad och inte är redo att på den angivna starttiden göra sitt öppningsslag, blir denne huvudsakligen utesluten ur tävlingen.
I enskilda tävlingsdirektiv kan man besluta att om en tävlande är högst 5 minuter försenad till sin starttid kan hen fortsätta sitt spel. Straffet för förseningen är då förlorat hål i matchplay och två slags plikt i slagspel. Övrig sen start är möjlig endast i specialfall.

Om startlistan redan är lottad är den tävlande alltid skyldig att meddela om spelare uteblir från tävlingen. Spelare bör också kunna motivera sin frånvaro.
Vid ogiltig frånvaro från tävlingar debiteras deltagaravgiften och tävlingsförbud utfärdas till de två följande tävlingarna som klubben ordnar. Spelare bör även motivera då hen avbryter en tävling efter egen bedömning. Om spelare då inte motiverar avbrytandet utfärdas tävlingsförbud till de två följande tävlingarna som klubben ordnar.

 

Avgörande vid oavgjort resultat i tävlingar:
I Hcp-klassen vinner den spelare som har lägre handicap (slope). Vid samma handicap vinner den som har bättre resultat på de sista 9 hålen (den matematiska metoden).
Ifall tävlingen fortsätter i Archipelagia Cup till 19:e hålet skall hcp beaktas lika som i tävlingens start.
I Scr-klassen vinner den som har bättre resultat på de sista 9 hålen (den matematiska metoden).

Den matematiska metoden:

  • Vid oavgjort i en 18-håls tävling räknas de sista 9 hålens resultat. Om de spelats lika avgör de 6 sista hålen. Om det fortsättningsvis är lika avgör de 3 senaste hålen och till sist det sista hålet. Om det ännu efter allt detta är oavgjort avgör lotten (i hcp-tävlingar nettoresultatet).
  • Vid oavgjort i en 36-håls tävling räknas de sista 18 hålens resultat. Om de är lika räknas resultatet som i en 18-håls tävling.
  • Vid 54 och 72-håls oavgjorda tävlingar räknas de sista 36 hålens resultat. Därefter de sista 18 hålens resultat och i fortsättningen som i en 18-håls tävling.

I klubbens matchspel och mästerskapstävlingar avgörs vinnaren med hjälp av sudden death metoden, dvs. spelet fortsätter tills man har en vinnare. I matchspel fortsätter man spelet från hål 1 och framåt och i mästerskapstävlingarna spelas hål 1 och 18 tills vinnaren är klar.

Tävlingsavgifter:

Allmänna tävlingsavgifter framkommer från tävlingsinbjudan.

För övriga spelare är det greenfeeavgiften som gäller, för juniorer hälften (juniorernas åldersgräns är 21 år, enligt födelseåret) om inget annat nämns i tävlingsreglerna. Speciella betalningsmedel. t.ex. spelbiljetter och motionssedlar accepteras inte för tävlingsavgifter.

Matchspel:
Under de första ronderna (maj-juli) i matchspel rekommenderas att två matcher spelas i samma grupp, dvs. 4 personer där två spelar mot varandra.
Om de som skall spela matchspel inte spelat sina matcher innan sista tävlingsdagen gått ut har tävlingsledaren rätt att lotta fram en vinnare, om inget annat angivits. Båda spelarna är lika ansvariga för att ordna/ komma överens om en speldag.

 

Tävlingsklasser:

Tävlingsklasser och spelform framgår från tävlingsinbjudan. En spelare kan delta endast i en klass trots att det i samma tävling kan finnas olika klasser. En junior kan t.ex. inte delta samtidigt i både junior och vuxen klassen.
Juniorspelare 13 år eller under spelar från röd tee /tee 49 och får ett slope handicap enligt röd tee. Vissa tävlingar som inte möjliggör spel från tee 49 (t.ex. back tee tävlingar) spelar juniorer 13 år och under från den tee platsen som tävlingsbestämmelserna anger.

I tävlingen skall minst 5 spelare delta i samma klass för att anordna klassen, annars kan klasserna sammanslås. Undantag Mästerskapstävling; om inte 5 spelare deltar i klassen anordnas klassen inte.
Starttider:

I lottningen av starttider tas endast i mån av möjlighet beaktande tidiga starter. Sena starter endast om spelaren har god motivering till varför sen start önskas. Startönskemålen är inte bindande för tävlingsledningen utan endast önskemål som man i mån av möjlighet försöker beakta.

Domare:

För tävlingen kan avses domare. Oberoende av dessa domare är tävlingsledaren också alltid domare. I klubbens öppna tävlingar kan domare bestå av tävlingsledningen och två tävlingskommitténs medlem. På banan kan två eller flera personer i tävlingens ledning fungera turvis som domare eller sen är en skild domare tillsatt. I fall att regelfrågor inte kan avgöras på banan, skall två bollar spelas (alternativ bolla). Innan spelaren lämnar in resultatet skall hen anmäla om att två bollars metod använts. Domarna sammanträder och avgör resultatet samt meddelar spelaren om resultatet.

 

Resultat – tävlingen officiellt avslutad:

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen, 15 min efter prisutdelningen eller då matchens resultat eller tävlingens resultat är publicerats på anslagstavlan, är tävlingen avslutad. Tävlingsresultat från klubbens tävlingar tilldelas till lokala medier och publiceras på internet.

 

Övriga tävlingsregler:

Handicap:
Tävlingens handicapgräns anger det högsta tillåtna exakta handicapet som en spelare får ha på tävlingens anmälningsdag. I enskild tävling kan den högsta spel hcp (slope) bestämmas vara lägre än den som i anmälningsbestämmelserna anges.
En spelares handicap kan inte ändras under olika ronder i samma slagspelstävling. Tävlingens ronder behandlas i kronologisk ordning av handicapkommittén. Under ett matchspel som pågår flera dagar kan handicapet ändras mellan ronderna. I lagtävlingar kan lagets handicap inte vara högre än den spelarens hcp som har lägst hcp i laget.

Priser:
I tävlingar ledda av tävlingskommittén är följande system angående prisutdelning i kraft. En tävlande som placerar sig bland de prisbelönta både i hcp- och scr-serien är berättigad till båda priserna. Om en spelare med god motivering inte kan närvara vid prisutdelningen tilldelas priset inte till följande utan spelaren får sitt pris senare från klubben. Tävlingens sponsor har rätt att bestämma över priserna och dess mottagare.

Klubben samlar in uppgifter på pristagare och vid behov, vid årsskiftet, vidare meddelar dessa till skattemyndigheterna.

Golfbil i tävling:

Det är förbjudet att använda golfbil i tävling. Tävlingsledare / -kommittén kan dock tillåta användning av golfbil i tävling då spelaren har medicinsk orsak för att använda golfbil.

Spelhastighet:
Tävlingskommittén kommer att fästa speciell uppmärksamhet vid spelhastigheten och den givna tidtabellen. Det är till allas fördel om tävlingen kan genomföras inom tidtabellen. Tidsövervakningen kan göras av såväl tävlingens domare samt tävlingsledaren/-kommittén och dessa kan vidta de åtgärder som situationen kräver.

Priser:

Archipelagia Golf anmäler alla priser och pristagare till Inkomstregister, från och med år 2019.

Följande uppgifter anmäls: prisets värde, vinnarens/ mottagarens namn och sos.signum. Denna anmälning förstörs genast efter  rapportering till Inkomstregister. Spelaren får på begäran en kopia av anmälan.

 

Dessa tävlingsregler är ikraft tillsvidare fr.o.m. 1.6.2021. Uppdaterad 28.4.2023.

Styrelsen förbehåller sig rätten till ändringar.