Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Spelreglement

Spelreglemente 2022, förslag till bolagsstämman 18.3.2022

 

 1. Spelrätt

 

 • Aktie hörande till serie A ger möjlighet att lösa in en personlig spelrätt. Förfaringssättet beskrivs i pt 2.3.

En inlöst spelrätt kan användas av endast en person under en spelperiod. En inlöst spelrätt överförs dock vid aktieförsäljning till den nya ägaren.

En spelrätt kan uthyras enligt de villkor som styrelsen fastställt. Spelrätten träder i kraft då alla vederlag och avgifter fastslagna av bolagsstämman är fullt erlagda till bolaget.

Beträffande A-aktie som ägs av en privatperson kan med ägare jämställas ägarens familjemedlemmar som bor i samma hushåll.

Beträffande A-aktie som ägs av en juridisk person (företag eller samfund) kan med ägare jämställas företagets ägare samt deras familjemedlemmar, företagets anställda och styrelsemedlemmar. Ett företag eller ett samfund bör meddela den person till vilken den personliga spelrätten hör.

 

1.2. En uthyrd spelrätt

Om en aktieägare inte utnyttjar sin spelrätt kan spelrätten temporärt uthyras till en annan person enligt villkoren fastslagna i detta spelreglemente. Innehavare av hyresspelrätt har inte samma förmåner som en aktieägare, som spelar med egen spelrätt, har.

 

1.3. Spelrätten i form av spelbiljetter

En aktieägare har rätt att ta sin spelrätt i form av spelbiljetter berättigande till 18 spelomgångar.

Aktieägarens förmåner kan utnyttjas endast av en namngiven person/aktie.

För aktieägare som utnyttjar spelbiljetter kan förmånerna avvika från aktieägare med fri spelrätt beträffande förmåner som beviljats av utomstående, tex. guldkortet och Västkustens kort.

 

 

 • Av varje person som spelar på golfbanan krävs greencard från en golfförening godkänd av Finlands Golfförbund eller från en utländsk golfförening (gäller inte par-3 banan).

 

 • En person som spelar på golfbanan bör iaktta gällande golfetikett. Bolagets styrelse eller av den befullmäktigad person har en disciplinär rätt att frånta spelrätten för en tid om maximalt tre månader på de golfbanor som administreras av bolaget, ifall spelaren gör sig skyldig till en allvarlig etiketts- eller säkerhetsöverträdelse eller till annat grovt beteende gentemot bolagets verksamhet eller egendom.

 

 1. Avgifter

2.1. Vederlag

Vederlaget för år 2022 är 170 €

Bör betalas senast 20 april 2022

Innehåller spelrätt på par 3 banan.

 

2.2. Spelrätt för 18-håls banan

Bolaget har för närvarande 1040 spelrätter som i första hand är avsedda aktieägarnas egen användning.

Om en aktieägare inte löser in sin spelrätt har bolaget rätt att sälja spelrätter enligt direktiv godkända av bolagsstämman.

 

2.3. Inlösning av spelrätt

En aktieägare har rätt att lösa in en spelrätt för egen användning (Se närmare spelreglementet (punkt 1.1) beträffande definitionen av familjemedlemmar och spelrätter för aktier ägda av företag).

Spelrättens pris 2022 är 430 €, om den erläggs senast 20.4.2022.

Om spelrätten erläggs senare än 20.4.2022 är spelrättens pris 460 €.

Alla avgifter bör vara betalda innan spelrätten kan aktiveras.

 

 • Övriga avgifter

Se separat säsongsprislista, varom styrelsen   besluter.

 

 1. Spelande

3.1. Handicapgränser

Handicapgränsen är 54. För en spelgrupp på högst fyra (4) personer är gränsen max. 110.

Caddiemaster har på tillräckliga grunder rätt att avvika från detta.

 

3.2. Reserveringsrättigheter

3.2.1. En aktieägare som spelar med egen spelrätt, samt ägarens gäster i samma grupp.

Reservering tidigast 14 dgr före spel (med undantag för pt 3.2.3).

 

3.2.2. Spelare med hyresspelrätt samt gästspelare.

Reservering tidigast 7 dgr före spel (med undantag för pt 3.2.3).

 

3.2.3. Undantag under veckoslut (lö-sö)

Mellan kl. 9.00 och 14.00 kan spel på jämna klockslag (kl. 9.00, 10.00, osv) reserveras endast tidigast 3 dgr före spel.

Gäller alla spelare, inkl. gästspelare.

 

3.2.4. Styrelsen kan vid behov ändra reserveringsrättigheterna under säsongen.

 

 1. Förmåner för aktieägare som inlöst spelrätt

(Nedan förmånerna för 2021, uppdateras årligen)

4.1. Tidsreservering 14 dgr före spel

4.2. SGK:s guld- och förmånskort, kräver inlöst spelrätt. Gäller inte för aktieägare som inlöst spelbiljetter

Guldkortet (pris 2021: 165 €) inneh 7 omg/bana

Förmånskort (pris 2021: 30 €), innehåller 3 spelronder/bana – 50 % rabatt på green fee.

I kraft 1.5.-31.10. Tilläggsinfo: www.sgk.fi

4.3. Västkustens kort. Gäller inte för aktieägare som inlöst spelbiljetter

2 spelomgångar/bana på västkustens banor, 30 €/omgång

I kraft 2.5 – tills banan stängs

 • Bytesdagar för aktieägare

På överenskomna dagar rabatterat pris på Harjattula, Wiurila och Aurinko Golf.

Mera uppgifter om dagarna före säsongen

 • Juniorspelares förmån

En namngiven juniorspelare under 15 år får spela utan spelavgift tillsammans med en aktieägare i samma grupp (krav: medlem i förening och har greencard)

 • En gästspelare som spelare tillsammans med en aktieägare i samma grupp: green fee – 10 €
 • Rabatterade priser

Hyra för golfbil

Skåphyra

Polettkort för range

Par-3 banan utan avgift

ParPadel

 • Inbjudningstävling för aktieägare

Under säsongen anordnas en inbjudningstävling enbart för aktieägare.

 

I oklara fall eller vid dispyter besluter bolagets styrelse om förfaringssätt.