Yhtiöjärjestys

Osakkaille,

Uusi yhtiöjärjestys on syksyn ylimääräisen yhtiökokouksen (26.9.2021) jälkeen hyväksytty Patentti ja rekisterihallituksessa, PRH) ja astuu voimaan toimintavuonna 2022.

Sivun alareunasta löydät uuden yhtiöjärjestyksen.

Osakkaita koskeva yhtiökokous on suunniteltu pidettäväsi maaliskuun 2022 puolivälissä. Erillinen kokouskutsu lähetetään kaikille osakkaille viimeistään maaliskuun alussa. Yhtiökokouksessa päätetään mm. tulevan vuoden vastikkeista sekä pelisysteemistä sekä käsitellään edellisen tilikauden tilinpäätös ja muut yhtiökokoukseen kuuluvat asiat. Kokouskutsusta selviää tarkemmat ohjeet kokoukseen ja päätettävät asiat. Osakkaiden, edut, hinnastot yms. asiat päätetään ja esitetään kevään aikana.

Tilivuosi 2022 tulee käsittämään vain 10kk ajanjakson ja päättyy 30.10.2022. Tavoitteena on jatkossa että yhtiökokous voidaan vuosittain pitää marras-joulukuussa, jolloin päätettävät asiat ovat hyvissä ajoin päätetty ennen seuraavana keväänä alkavaa pelikautta.

Yhtiön hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseen tammikuun lopulla. Puheenjohtajana jatkaa Stig-Erik Herrgård. Varapuheenjohtajaksi valittiin Mika Marjasto. Mika toimii myös golfseuran puheenjohtajana. Muut hallituksen jäsenet ovat Ann-Christine Sundell, Outi Maunula, Jan Andersson, Mikael Enberg ja Kurt Mangs.

Osakkaiden pelaamisesta

Uuden yhtiöjärjestyksen myötä on mahdollista että pelaaminen voi muuttua tulevalle kaudelle koskien vastiketta ja pelimaksua. Osakas joka itse pelaa omalla pelioikeudellaan pelaa jatkossakin parhailla varausoikeuksilla ja pelimaksuilla. Niiden osakkaiden, jotka pohtivat pelioikeuden vuokraamista eteenpäin kannattaa varmistua yhtiökokouksen päätöksestä pelimaksujen suhteen ja kun vuosittainen pelioikeusmaksu on maksettu voidaan mahdollinen vuokraaja tai muuttaminen pelilipuiksi ilmoittaa toimistoon.

Archipelagia Golf Ab Oy,

Uusi yhtiöjärjestys, rekisteröity 3.1.2022, ruotsinkielisenä, suomenkielinen on käännös.

 

YHTIÖJÄRJESTYS

 

1 § Yhtiön toiminimi on Archipelagia Golf Ab Oy ja kotipaikka on Parainen.

2 § Yhtiön toimialana on ylläpitää golfkenttiä, harjoittaa golftoimintaa sekä siihen liittyvää ja sitä tukevaa toimintaa. Yhtiö voi myydä kausipelioikeuksia, pelipaketteja ja yksittäisiä pelilippuja. Harjoittaa ravintolatoimintaa, urheiluvälineiden myyntiä ja vuokrausta, urheilu- ja vapaa-ajan asusteiden myyntiä sekä urheiluun liittyvää opetustoimintaa. Harjoittaa muuta golfiin sekä muuhun urheiluun ja vapaa-ajan viettoon liittyvää toimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja vuokrasopimuksen nojalla hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja muita tiloja.

 

3 § Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa; sarja K ja sarja A. Yhtiön osakkeista voi olla K-sarjan osakkeita korkeintaan seitsemänkymmentäkaksi (72) kpl ja A-sarjan osakkeita korkeintaan kaksituhattayhdeksänsataakaksikymmentäkahdeksan (2928) kpl.

K-sarjan osakkeiden omistajalla on yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä per osake. A-sarjan osakkeiden omistajalla on yksi (1) ääni per osake.

K-sarjan osakkeiden hankkimiseen vaaditaan yhtiön lupa. Yhtiön hallituksen tulee kuukauden kuluttua lupahakemuksen jättämisestä päättää, myönnetäänkö ostajalle oikeus hankkia osakkeita.

 

4 § A-sarjan osake antaa mahdollisuuden lunastaa yhden henkilökohtaisen pelioikeuden.

Yhtiön hallitus laatii kutakin pelikautta varten peliohjesäännön, josta yhtiökokous päättää. Osakkeenomistaja voi tilapäisesti luovuttaa pelioikeutensa toiselle henkilölle peliohjesäännössä mainituin ehdoin.

Peliohjesäännössä määritellään toimintaan liittyvät pelioikeudelliset oikeudet ja velvollisuudet (mm. pelioikeuksien hinnat).

Kunkin kauden aikana perittävistä muista maksuista päättää yhtiön hallitus vahvistetun talousarvion puitteissa.

K-sarjan osakkeella ei ole pelioikeutta.

5 § Yhtiön omaisuuden hoitoa ja ylläpitoa varten A sarjan osakkeenomistajat ovat velvollisia maksamaan yhtiölle hoitovastiketta, jonka määrän päättää yhtiökokous.

Hoitovastikkeen lisäksi yhtiöllä on mahdollisuus periä A – sarjan osakkeenomistajilta rahoitusvastiketta, jolla katetaan yhtiön investointeja, lainanlyhennyksiä tai tappiollisien tilikausien aiheuttamaa rahoitustarvetta.

Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Hallituksen päätöksellä on osakkeenomistajilla mahdollisuus maksaa oma lainaosuutensa yhtiön veloista.

K-sarjan osakkeen omistajalla ei velvollisuutta maksaa hoito- tai rahoitusvastiketta.

 

6 § Pelioikeuden aktivoinnin edellytyksenä on, että kaikki A-osakkeeseen kohdistuvat yhtiökokouksen päättämät hoito- ja rahoitusvastikkeet sekä pelimaksut on maksettu yhtiölle.

A-sarjaan kuuluvan osakkeen luovutuksessa luovuttaja vastaa maksattomista vastikkeista ja maksuista kunnes saaja on ilmoittanut saantonsa.

 

7 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5-7) varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus voi myös valita keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olleista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja, tai puheenjohtajan ollessa estynyt, johon varapuheenjohtaja yhtyy.

 

8 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa yhtiön hallitus.

 

9 § Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja, kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen on oikeuttanut.

Yhtiön prokuroista päättää hallitus.

 

10 § Yhtiön tilikausi on 1.11.-31.10.

 

11 § Yhtiössä voi olla vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, ellei varsinaiseksi tilintarkastajaksi ole valittu tilintarkastusyhteisöä. Tilintarkastajien on oltava tilintarkastuslain tarkoittamia hyväksyttyjä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Tilintarkastajat valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

12 § Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

 

13 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeen omistajan osakasluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen, hänen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai tarkoituksenmukaisessa digitaalisessa muodossa.

Kokouskutsun toimittamisen tulee tapahtua yhtiökokouksiin aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

 

14 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus

– esitetään tilintarkastuskertomus

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

– päätetään taseen osoittaman voiton tai tappion käyttämisestä

– päätetään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkioista

– päätetään osakkeenomistajilta perittävien hoito- ja rahoitusvastikkeiden määrät

– päätetään kauden peliohjesääntö

– päätetään pelioikeudesta perittävät maksut

– päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

– valitaan hallituksen jäsenet

– valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.

 

15 § Golf-kentällä pelaavan henkilön tulee noudattaa voimassa olevaa golfin etikettiä. Yhtiön hallituksella tai sen valtuuttamalla henkilöllä on kurinpidollinen oikeus evätä pelioikeus enimmillään kolmen kuukauden ajaksi yhtiön hallinnoimilla golfkentillä, mikäli pelaaja syyllistyy vakavaan etiketti- tai turvallisuusrikkomukseen tai muuhun törkeään käytökseen yhtiön toimintaa tai omaisuutta kohtaan.