Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Bolagsordning

Till aktieägare,

Den nya bolagsordningen har, efter höstens extra bolagsstämma (26.9.2021), godkänts (i Patent och registerstyrelsen, PRH) och träder ikraft verksamhetsår 2022.

Den nya bolagsordningen hittar du längs ner på sidan.

Bolagsstämman planeras till mitten av mars 2022. En kallelse skickas till alla aktieägare senast början av mars. På bolagsstämman behandlas bl.a. kommande års vederlag samt spelsystem,  bokslutet för år 2021 samt de övriga till bolagsstämman tillhörande ärenden.  I kallelsen specificeras ärenden som behandlas på bolagsstämman. Aktieägarnas förmåner, prislistor etc. ärenden bestäms även under våren.

Räkenskapsåret 2022 kommer att innefatta 10 månader och slutar därmed 30.10.2022. Målsättningen är i framtiden att kunna hålla den årliga bolagsstämman i november-december, i god tid innan spelsäsongen startar följande vår.

Bolagets styrelse sammanträdde i slutet av januari 2022. Som styrelsens ordförande fortsätter Stig-Erik Herrgård. Till viceordförande valdes Mika Marjasto. Mika är även föreningens ordförande. Styrelsemedlemmar är Ann-Christine Sundell, Outi Maunula, Jan Andersson, Mikael Enberg och Kurt Mangs.

 

Om spelandet

Enligt den nya bolagsordningen är det möjligt att spelandet beträffande vederlag och spelavgifter ändras inför kommande säsong. Aktieägare som spelar med sin egen spelrätt spelar fortsättningsvis med de bästa bokningstider och avgifterna.

De aktieägare som funderar på att hyra spelrätten till en annan spelare kan gärna vänta sig tills bolagsstämmans beslut om spelavgifter. Då spelavgifterna är betalda till bolaget kan aktieägaren meddela till kontoret om ev. hyrestagaren eller byte till spelbiljetter.

 

Bolagsordning, Archipelagia Golf Ab Oy

 

Bolagsordningen registrerad 3.1.2022 på svenska, den finska versionen är en översättning

BOLAGSORDNING

 

1 § Bolagets namn är Archipelagia Golf Ab Oy och dess hemort är Pargas.

 

2 § Bolagets verksamhetsområde är att upprätthålla golfbanor, idka golfverksamhet samt därtill anknytande och stödande verksamhet. Bolaget kan sälja spelrätter för tidsbestämda perioder samt spelpaket och enskilda spelkuponger. Bolaget idkar även restaurangverksamhet, försäljning och uthyrning av idrottsutrustning samt försäljning av sport- och fritidskläder samt idrottsrelaterad undervisningsverksamhet. Bolaget idkar även annan verksamhet med anknytning till golf och övriga idrotts- och fritidsaktiviteter. Bolaget kan för sin verksamhet äga, eller på basen av hyreskontrakt besitta fastigheter, byggnader och andra utrymmen.

 

3 § Bolaget har aktier av två slag; serie K och serie A. Av bolagets aktier kan högst sjuttiotvå (72) st. vara K-aktier och högst tvåtusenniohundratjugoåtta (2928) st. vara A-aktier.

Ägare till aktier hörande till serie K har vid bolagsstämma tjugo (20) röster för varje aktie. Ägare till aktier hörande till serie A har en (1) röst för varje aktie.

Förvärv av K-seriens aktier fordrar tillstånd av bolaget. Bolagets styrelse skall inom en månad från att ansökan om tillstånd att förvärva aktier lämnats till bolaget besluta om beviljandet av tillstånd.

 

4§ Aktie hörande till serie A ger möjlighet att lösa in en personlig spelrätt.

Bolagets styrelse uppsätter för varje spelsäsong ett spelreglemente, varom bolagsstämman besluter. En aktieägare kan temporärt överlåta sin spelrätt till en annan person på villkor som nämns i spelreglementet.

I spelreglementet definieras de spelrättsliga rättigheterna och skyldigheterna

(bl.a. avgifter för spelrätt).

Om övriga avgifter som indrivs under varje säsong bestämmer bolagets styrelse inom ramen för den fastställda budgeten.

K-seriens aktie medför inte spelrätt.

 

5 § För skötsel och underhåll av bolagets egendom är ägarna till aktier av serie A skyldiga att erlägga ett driftsvederlag vars storlek bestäms av bolagsstämman.

Utöver driftsvederlaget har bolaget även möjlighet att uppbära av ägarna till A-aktier ett finansieringsvederlag för att täcka bolagets investeringar, låneamorteringar eller finansieringsbehov som uppstått pga. förlustbringande räkenskapsperioder.

Bolagets styrelse bestämmer när och hur vederlaget skall erläggas. Med styrelsens beslut har en aktieägare möjlighet att erlägga sin egen låneandel av bolagets skulder.

Ägare till aktie av serie K har inte skyldighet att erlägga drifts- eller finansieringsvederlag.

 

6 § En förutsättning för aktiverande av spelrätten är att samtliga på A-aktien riktade drifts- och finansieringsvederlag och spelavgifter beslutade av bolagsstämman har erlagts till bolaget.

Vid överlåtelse av till serie A hörande aktie svarar överlåtaren för obetalda vederlag och avgifter till dess förvärvaren har anmält sitt förvärv.

 

7 § Bolagets angelägenheter sköts av en styrelse bestående av fem till sju (5-7) medlemmar valda av bolagsstämma eller en extra bolagsstämma.

Styrelsen utser inom sig en ordförande. Styrelsen kan även välja inom sig en viceordförande. Styrelsen är beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den åsikt som mer än hälften av de närvarande medlemmarna har omfattat, eller vid lika röstetal den åsikt som omfattas av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av viceordföranden.

 

8 § Bolaget kan ha en verkställande direktör, som utses och entledigas av styrelsen.

 

9 § Bolaget företräds av styrelsens ordförande eller verkställande direktören var för sig, av två styrelsemedlemmar tillsammans, eller av den eller de personer som styrelsen därtill har berättigat.

Styrelsen kan bevilja prokura.

 

10 § Bolagets räkenskapsperiod är 1.11. – 31.10.

 

11 § Bolaget kan ha minst en ordinarie revisor och även en revisorssuppleant om inte den ordinarie revisorn är ett revisionssamfund. Revisorerna bör vara i revisionslagen avsedda godkända revisorer eller revisionssamfund. Revisorerna väljs årligen vid den ordinarie bolagsstämman.

 

12 § Bolagets ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen senast inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

En extra bolagsstämma skall hållas om styrelsen anser att det finns skäl till det, eller om revisor eller aktieägare med minst en tiondedel (1/10) av alla aktier det skriftligen kräver för behandling av ett visst ärende.

 

13 § Kallelse till bolagsstämma skall sändas skriftligen till varje aktieägare under den adress som denne meddelat för aktieägarförteckningen, till av denne meddelad e-postadress eller i annan godkänd digital form.

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast fyra (4) veckor och senast sju (7) dagar före stämman.

 

14 § Vid ordinarie bolagsstämman behandlas följande ärenden:

– föredras bokslut och verksamhetsberättelsen

– föredras revisionsberättelsen

– beslutas om fastställande av bokslutet

– beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna samt verkställande direktören

– beslutas om användningen av den vinst eller förlust som balansräkningen utvisar

– beslutas om styrelsemedlemmarnas samt revisorernas och revisorssuppleantens arvoden

– beslutas om beloppet av drifts- och finansieringsvederlagen som uppbärs av aktieägarna

– beslutas om säsongens spelreglemente

– beslutas om avgifter för spelrätt

– beslutas om antalet styrelsemedlemmar

– väljs styrelsemedlemmar

– väljs revisor och vid behov revisorssuppleant.

 

15 § En person som spelar på golfbanan bör iaktta gällande golfetikett. Bolagets styrelse eller av den befullmäktigad person har en disciplinär rätt att frånta spelrätten för en tid om maximalt tre månader på de golfbanor som administreras av bolaget, ifall spelaren gör sig skyldig till en allvarlig etiketts- eller säkerhetsöverträdelse eller till annat grovt beteende gentemot bolagets verksamhet eller egendom.